ASUS ROG G551JW - เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

background image

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 3: การทำางานกับ Windows

®

8.1

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows

®

8.1 ในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

8

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แนะนำาคุณถึงกระบวนการในการเปลี่ยนและการอัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

ส่วนนี้นำาเสนอเทคนิคที่แนะนำาบางประการ, คำาถามที่พบบ่อยๆ

ของฮาร์ดแวร์ และคำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์

ที่คุณสามารถใช้อ้างอิงเพื่อบำารุงรักษา

และแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดกับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

9