ASUS ROG G551JW - เครื่องหมาย CE

background image

เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อกำาหนด EEC ที่ 2004/108/EC
“ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำาหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำา”

เครื่องหมาย CE สำาหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำาหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

background image

126

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์