ASUS ROG G551JW - การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

background image

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำาหน่ายที่แจ้งให้ทราบ:

“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำางานด้วย และเครือข่ายที่มี

การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำางานร่วมกัน”