Pomoc usługi ASUS ROG G551JW

background image

Notebook ASUS

Podręcznik elektroniczny

Wydanie pierwsze

Czerwiec 2014

PL9399

background image

2

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać,

transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne

języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK

COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI,

ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI

LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM

PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ

ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE

Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM

DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O

MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM

PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami

towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji

lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM

INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO

TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE

ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU,

WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku

których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W

każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie

za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za

wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności

prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla

każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o

umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia

gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej

odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH

OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3)

SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE

SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY

LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

3

Spis treści

Informacje dotyczące tego Podręcznika ...........................................................7

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku .............................................9
Ikony ....................................................................................................................................9
Typografia..........................................................................................................................9

Zasady bezpieczeństwa ..........................................................................................10

Używanie notebooka ....................................................................................................10
Pielęgnacja notebooka .................................................................................................11
Właściwa utylizacja urządzenia .................................................................................12

Rozdział 1:

Konfiguracja sprzętu

Poznajemy notebooka .............................................................................................14

Widok z góry .....................................................................................................................14
Widok z dołu .....................................................................................................................19
Widok z prawej ................................................................................................................21
Widok z lewej ...................................................................................................................23
Widok z przodu ...............................................................................................................25

Rozdział 2:

Użytkowanie notebooka

Przygotowanie urządzenia .....................................................................................28

Ładowanie notebooka. .................................................................................................28
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza. .........................................................30
Naciśnij przycisk zasilania. ...........................................................................................30

Gesty dla ekranu dotykowego oraz panelu dotykowego ...........................31

Używanie gestów panelu ekranu dotykowego ...................................................31
Używanie gestów touchpada ....................................................................................35

Używanie klawiatury ................................................................................................42

Klawisze funkcyjne .........................................................................................................42
Przyciski Windows® 8.1 .................................................................................................43
Klawisze sterowania multimediami .........................................................................44
Klawiatura numeryczna ................................................................................................45

background image

4

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Użytkowanie napędu optycznego ......................................................................46

Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8.1

Pierwsze uruchomienie notebooka ....................................................................50
Interfejs użytkownika Windows® .........................................................................51

Ekran startowy .................................................................................................................51
Aplikacje Windows® .......................................................................................................51
Hotspoty ............................................................................................................................52
Przycisk Start ....................................................................................................................55
Dostosowywanie ekranu Start ...................................................................................57

Praca z aplikacjami Windows®...............................................................................58

Uruchamianie aplikacji .................................................................................................58
Dopasowywanie aplikacji ............................................................................................58
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje ...........................................................61
Charms bar ........................................................................................................................63
Funkcja Snap (Migawka) ..............................................................................................66

Inne skróty klawiaturowe .......................................................................................68
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ..............................................................70

Wi-Fi .....................................................................................................................................70
Bluetooth ..........................................................................................................................71
Tryb samolotowy ............................................................................................................72

Podłączanie do sieci przewodowej .....................................................................73

Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE . 73
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP ...................74

Wyłączanie notebooka ............................................................................................75

Przełączanie notebooka w tryb uśpienia ...............................................................75

Ekran blokowania systemu Windows

®

8.1 .........................................................76

W celu przejścia dalej z ekranu blokowania .........................................................76
Dostosowywanie ekranu blokowania .....................................................................77

Rozdział 4: Autotest podczas włączania zasilania (POST)

Autotest podczas włączania zasilania (POST) .................................................80

Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do BIOS'a i
rozwiązywania problemów technicznych .............................................................80

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

5

BIOS ................................................................................................................................80

Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a ................................................................................80
Ustawienia BIOS'a ...........................................................................................................81

Rozwiązywanie problemów technicznych .......................................................91

Odświeżanie notebooka ..............................................................................................91
Resetowanie notebooka ..............................................................................................92
Opcje zaawansowane ...................................................................................................93

Rozdział 5:

Usprawnianie notebooka

Instalacja dysku twardego ......................................................................................96
Instalacja dysku twardego ......................................................................................105

Porady i często zadawane pytania

Przydatne porady dotyczące komputera .........................................................110
Często zadawane pytania dotyczące sprzętu..................................................111
Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania ..............................114

Załączniki

Informacja dotycząca napędu DVD-ROM .............................................................118
(w wybranych modelach) ............................................................................................118
Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach) ....................120
Zgodność wewnętrznego modemu ........................................................................120
Przegląd .............................................................................................................................121
Deklaracja zgodności sieci ..........................................................................................121
Urządzenia nie-głosowe .............................................................................................121
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications

Commission (FCC) ..........................................................................................................123
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości

radiowej (RF) .....................................................................................................................124
Deklaracja zgodności ....................................................................................................125
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)...................................................................................125
Oznakowanie CE .............................................................................................................125
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................128
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania ..............................................129
Uwagi dotyczące tunera TV .......................................................................................129

background image

6

Podręcznik elektroniczny do notebooka

REACH .................................................................................................................................129
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation ....................................129
Zapobieganie utracie słuchu ......................................................................................129
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą

baterii litowo-jonowych)..............................................................................................130
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego .........................131
Certyfikat CTR 21

(dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem) .......................132
Produkt zgodny z ENERGY STAR ...............................................................................134
Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię Europejską ...........................................134
Recycling ASUS/Usługi zwrotu ..................................................................................135

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

7