ASUS ROG G551JW Palīdzība

background image

Piezīmjdatora

E-rokasgrāmata

Pirmais izdevums

Jūlijs 2014

LV9399

background image

2

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

AUTORTIESĪBU ATRUNA

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK

COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt

meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma

nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM

GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI

PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI

PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM

VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU,

LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS

ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas

prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas

nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI

INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO

NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM

VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS

PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no

ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt

zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu

nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem

un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu

nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un

šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu

pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM

PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU

ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR

JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI

UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR

ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

APKALPOŠANA UN ATBALSTS

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni http://support.asus.com

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

3

Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu .................................................................................................7

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi. ..........................................................9
Ikonas ..................................................................................................................................9
Noformējums ...................................................................................................................9

Drošības pasākumi ....................................................................................................10

Piezīmjdatora lietošana ................................................................................................10
Piezīmjdatora kopšana .................................................................................................11
Pareiza utilizācija .............................................................................................................12

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Piezīmjdatora iepazīšana ........................................................................................14

Skats no augšpuses ........................................................................................................14
Apakšējā daļa ...................................................................................................................19
Labā puse ..........................................................................................................................21
Kreisā puse ........................................................................................................................23
Priekšpuse .........................................................................................................................25

2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana

Darba sākšana .............................................................................................................28

Uzlādējiet piezīmjdatoru..............................................................................................28
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli. ..........................................................................30
Nospiediet barošanas pogu. .......................................................................................30

Skārienekrāna un skārienpaliktņa žesti .............................................................31

Skārienekrāna paneļa žestu lietošana .....................................................................31
Skārienžestu izmantošana ...........................................................................................35

Tastatūras lietošana ..................................................................................................42

Funkciju taustiņi ..............................................................................................................42
Windows® 8.1 taustiņi ...................................................................................................43
Multivides vadības taustiņi .........................................................................................44
Cipartastatūra ..................................................................................................................45

Optiskā diskdziņa lietošana ...................................................................................46

background image

4

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8.1

Pirmā startēšanas reize ............................................................................................50
Windows® lietotāja interfeiss .................................................................................51

Sākumekrāns ....................................................................................................................51
Karstvietas .........................................................................................................................52
Poga Start (Sākums) .......................................................................................................55
Sākumekrāna pielāgošana ..........................................................................................57

Darbs ar Windows® lietojumprogrammām ......................................................58

Lietojumprogrammu palaišana .................................................................................58
Lietotņu pielāgošana ....................................................................................................58
Piekļuve lietotņu ekrānam ..........................................................................................61
Charms bar .......................................................................................................................63
Funkcija Snap ...................................................................................................................66

Citas tastatūras saīsnes ............................................................................................68
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem ..........................................................70

Wi-Fi .....................................................................................................................................70
Bluetooth ..........................................................................................................................71
Airplane mode (Lidojuma režīms) ............................................................................72

Savienojumu izveide ar vadu tīkliem .................................................................73

Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana .....................................73
Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana .......................................................74

Piezīmjdatora izslēgšana .........................................................................................75

Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā ..............................................................75

Windows® 8.1 bloķēšanas ekrāns.........................................................................76

Turpināšana no bloķēšanas ekrāna ..........................................................................76
Bloķēšanas ekrāna pielāgošana ................................................................................77

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

5

4. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)

Ieslēgšanās paštests (POST) ...................................................................................80

POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un novērstu problēmas ......80

BIOS ................................................................................................................................80

Piekļūšana BIOS ...............................................................................................................80
BIOS iestatījumi ...............................................................................................................81

Problēmu novēršana ................................................................................................91

Refresh your PC (Atsvaidzināt datoru) ....................................................................91
Reset your PC (Atiestatīt datoru) ...............................................................................92
Advanced options (Papildu opcijas) ........................................................................93

5. nodaļa. Piezīmjdatora jaunināšana

Cietā diska pievienošana ........................................................................................96
Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa ievietošana..............................................105

Padomi un bieži uzdotie jautājumi

Noderīgi padomi par piezīmjdatoru ...................................................................110
Bieži uzdotie jautājumi par aparatūru ................................................................111
Bieži uzdotie jautājumi par programmatūru ...................................................114

Pielikumi

Informācija par DVD-ROM diskdzini (tikai konkrētiem modeļiem) ..............118
Blu-ray ROM diskdziņa informācija (tikai konkrētiem modeļiem) ................120
Iekšējā modema atbilstība ..........................................................................................120
Pārskats ..............................................................................................................................121
Deklarācija par atbilstību tīklam ...............................................................................121
Balsij neparedzētas ierīces ..........................................................................................121

background image

6

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums ...................................................123
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF)

iedarbībai...........................................................................................................................124
Atbilstības deklarācija R&TTE Direktīva (1999/5/EC) .........................................125
CE marķējums ..................................................................................................................125
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem .................................................126
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas .................................................126
UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi .........................................128
Strāvas drošības prasības .............................................................................................129
TV regulētāja paziņojumi ............................................................................................129
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un

ierobežošana) ...................................................................................................................129
Macrovision Corporation produktu brīdinājums ................................................129
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai .........................................................129
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām) ................................130
Optiskā diskdziņa drošības informācija ..................................................................131
CTR 21 apstiprinājums (piezīmjdatoriem ar iebūvētiem modemiem) ........132
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums .....................................................................134
Eiropas Savienības ekomarķējums ...........................................................................134
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija ....................................135
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas pakalpojumi ....................135

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

7