ASUS ROG G551JW - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Olakšajte bežični prijenos podataka preko Bluetooth uređaja.

VAŽNO! PAzite da isključite Airplane mode (Zrakoplovni način rada)

da aktivirate prijenosno računalo. Više informacija potražite u poglavlju

Settings (Postavke).

Uparivanje s uređajima koji sadrže Bluetooth

Morate upariti prijenosno računalo s uređajima s uređajima s Bluetooth

radi aktiviranja prijenosa podataka. Ako to želite, koriste dodirnu plohu

na sljedeći način:

1.

Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).

2.

Kucnite

zatim kucnite Change PC Settings

(Promjena postavki računala).

3. U

PC Settings (Postavke računala), odaberite

Devices (Uređaji) zatim kucnite Add a Device (Dodaj

uređaj) da tražite uređaje s aktiviranim Bluetoothom.

4.

Odaberite uređaj s popisa. Usporedite lozinku vašeg

računala s lozinkom koju ste dobili na odabranom

uređaju. Ako su jednaki, kucnite Yes (Da) radi

uspješnog uparivanja prijenosnog računala.

NAPOMENA: Kod nekih uređaja s aktiviranim bluetoothom,

možda će se od vas tražiti da upišete lozinku vašeg

prijenosnog računala.

background image

72

E-priručnik za prijenosno računalo

ili

1.

Aktivirajte Charms bar (Traku Charms).

2.

Kucnite

i kucnite

.

3.

Povucite klizač udesno traku ulijevo da uključite

zrakoplovni način rada.

Pritisnite

.