Pomoć za ASUS ROG G551JW

background image

Prijenosno računalo

E-priručnik

Prvo izdanje

Srpanj 2014

CR9399

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik,

u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade

sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,

UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI

ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA

POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U

OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE

ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU

POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati

pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete

naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne

ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje

su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do

navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod

te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,

NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),

ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................7

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................9
Ikone ....................................................................................................................................9
Tipografija .........................................................................................................................9

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................10

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................10
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................11
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................12

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................23
Prednja strana ..................................................................................................................25

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................28

Punjenje prijenosnog računala..................................................................................28
Podignite i otvorite ploču zaslona. ...........................................................................30
Pritisnite tipku napajanja. ............................................................................................30

Geste za zaslon osjetljiv na dodir i dodirnu plohu ........................................31

Korištenje gesti ploče dodirnog zaslona ................................................................31
Upotreba gesti na dodirnoj površini .......................................................................35
Geste s jednim prstom ..................................................................................................36
Geste s dva prsta .............................................................................................................39
Geste s tri prsta ................................................................................................................41

Korištenje tipkovnice ................................................................................................42

Funkcijske tipke ...............................................................................................................42
Tipke za Windows® 8.1 ..................................................................................................43
Multimedijske upravljačke tipke ...............................................................................44
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................45

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Korištenje optičkog pogona ..................................................................................46

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................50
Windows® KS ...............................................................................................................51

Početni zaslon ..................................................................................................................51
Aktivna mjesta .................................................................................................................52
Gumb Start ........................................................................................................................55
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................................................57

Rad s Windows® aplikacijama................................................................................58

Pokretanje aplikacija .....................................................................................................58
Prilagodba aplikacija .....................................................................................................58
Pokretanje zaslona Aplikacije.....................................................................................61
Charms bar (Traku Charms) ........................................................................................63
Funkcija Snap ...................................................................................................................66

Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................68
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................70

Wi-Fi .....................................................................................................................................70
Bluetooth ..........................................................................................................................71
Zrakoplovni način rada .................................................................................................72

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................73

Konfiguriranje dinamičke IP adrese / PPPoE veze ...............................................73
Konfiguriranje statičke IP mrežne veze ...................................................................74

Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................75

Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja .....................................75

Zaključani zaslon sustava Windows® 8.1 ...........................................................76

Za nastavak rada sa zaključanog zaslona ..............................................................76
Prilagođavanje zaključanog zaslona .......................................................................77

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................80

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................80

BIOS ................................................................................................................................80

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................80
BIOS postavke ..................................................................................................................81

Rješavanje problema ................................................................................................91

Osvježavanje računala ..................................................................................................91
Resetiranje računala ......................................................................................................92
Napredne mogućnosti ..................................................................................................93

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Ugradnja tvrdog diska .............................................................................................96
Installing a Random Access Memory (RAM) module ....................................105

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................110
ČPP za hardver ............................................................................................................111
ČPP za softver..............................................................................................................114

Dodaci

Podaci o DVD pogonu (na nekim modelima).......................................................118
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM (na određenim modelima) ........................120
Sukladnost unutarnjeg modema ..............................................................................120
Pregled ...............................................................................................................................121
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................121
Negovorna oprema .......................................................................................................121
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................123
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................124
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC).............................................125
Upozorenje o CE oznaci................................................................................................125

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo

Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................126
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................126
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................128
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................129
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................129
REACH .................................................................................................................................129
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................129
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................129
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske

baterije) ..............................................................................................................................130
Sigurnosne napomene za optički disk ....................................................................131
Podaci o sigurnoj uporabi lasera ...............................................................................131
Napomena o izolaciji .....................................................................................................131
CTR 21 Odobrenje

(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .............................................132
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................134
Ekološka oznaka Europske unije ..............................................................................134
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se odnose na zaštitu
okoliša ................................................................................................................................135
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................135

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

7

O ovom priručniku

Ovaj priručnik donosi informacije o hardverskim i softverskim

funkcijama prijenosnog računala i organiziran je po sljedećim

poglavljima:

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Ovo poglavlje detaljno opisuje hardverske komponente

prijenosnog računala.

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe različitih dijelova

prijenosnog računala.

Poglavlje 3: Rad s Windows® 8.1

Ovo poglavlje donosi pregled upotrebe sustava Windows® 8.1

prijenosnog računala.

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Ovo poglavlje prikazuje način upotrebe provjere POST za

promjenu postavki prijenosnog računala.

background image

8

E-priručnik za prijenosno računalo

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

U ovom poglavlju vodimo vas kroz porstupak zamjene i

nadogradnje dijelova prijenosnog računala.

Savjeti i ČPP

U ovom odjeljku nalaze se preporučeni savjeti, ČPP o hardveru i

softveru koje vam pomažu za održavanje i uklanjanje uobičajenih

problema s prijenosnim računalom.

Dodaci

Ovo poglavlje prikazuje obavijesti i sigurnosne izjave prijenosnog

računala.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

9

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su

predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka

treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu

pomoći u izvođenju zadataka.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u

obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i

radi sprečavanja oštećenja podataka na prijenosnom računalu i njegovih

dijelova.

Ikone

Ikone u nastavku označavaju koji uređaj se može koristiti za izvršavanje

serije zadataka ili postupaka na prijenosnom računalu.

= Koristite dodirni zaslon.

= korištenje dodirne plohe.

= Korištenje tipkovnice.

Tipografija

Podebljano = označava izbornik ili stavku koju je potrebno odabrati.

Kurziv

= Ovo označava poglavlja koja možete potražiti u ovom

priručniku.

background image

10

E-priručnik za prijenosno računalo