Abi ASUS ROG G551JW

background image

Sülearvuti

Elektrooniline kasutusjuhend

Esimene väljaanne

Juuli 2014

EE9399

background image

2

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi

paljundada, edastada, kopeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes

vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK

COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE

GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS

SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID,

AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE

KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE

LANGUS, ANDMETE KADUMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD

SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA

TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla,

vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult

selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD TEHNILSED ANDMED JA TEAVE ON ESITATUD TEAVITAMISEKS

NING NEID VÕIDAKSE IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTA, MISTÕTTU EI OLE NEED ASUSELE SIDUVAD.

ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD

TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on kaitstud.

VASTUTUSE PIIRAMINE

ASUSe vea korral või muu kohustuse tõttu võib teil tekkida õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul,

hoolimata ASUSele esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS enama kui kehavigastuste eest (kaasa

arvatud surm) ning kinnisvara ja materiaalse isikliku vara kahjustamise eest; või muud tegelike ja otseste

kahjude eest, mis on tekkinud garantiitingimustest tulenevate kohustustest mittetäitmisest; ning

hüvituse suurus on maksimaalselt kuni toote lepinguline hind.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult need kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad

lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle

tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE

KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED,

JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD

KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON

SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

TEENINDUS JA TUGITEENUS

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil http://support.asus.com

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3

Sisukord

Teave juhendi kohta .................................................................................................7

Juhendis kasutatavad märksõnad ............................................................................ 9
Ikoonid................................................................................................................................ 9
Tüpograafia ....................................................................................................................... 9

Ettevaatusabinõud ....................................................................................................10

Sülearvuti kasutamine .................................................................................................. 10
Sülearvuti hooldamine ................................................................................................. 11
Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine .............................................................. 12

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Sülearvuti osade ülevaade .....................................................................................14

Vaade ülevalt .................................................................................................................... 14
Vaade alt ............................................................................................................................ 19
Osade ülevaade ............................................................................................................... 21
Vaade vasakult ................................................................................................................. 23
Esikülg ................................................................................................................................. 25

2. peatükk. Sülearvuti kasutamine

Alustamine ...................................................................................................................28

Sülearvuti laadimine. ..................................................................................................... 28
Tõstke ekraani paneel üles. ......................................................................................... 30
Vajutage toitenuppu. ..................................................................................................... 30

Puutetundlikul ekraanil ja puuteplaadil kasutatavad liigutused..............31

Viibete kasutamine puuteekraanil ........................................................................... 31
Viibete kasutamine puuteplaadil .............................................................................. 35

Klaviatuuri kasutamine ............................................................................................42

Funktsiooniklahvid ......................................................................................................... 42
Windows® 8.1 klahvid ................................................................................................... 43
Multimeediumi klahvid ................................................................................................ 44
Numbriklahvistik ............................................................................................................. 45

Laserketta draivi kasutamine ................................................................................46

background image

4

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® 8.1

Esmakordne käivitamine.........................................................................................50
Windows® UI ...............................................................................................................51

Start Screen (Käivitusvaade) ....................................................................................... 51
Tööpunktid ....................................................................................................................... 52
Start-nupp ......................................................................................................................... 55
Käivituskuva kohandamine ......................................................................................... 57

Töötamine Windows®-rakendustega .................................................................58

Rakenduste käivitamine ............................................................................................... 58
Rakenduste kohandamine .......................................................................................... 58
Juurdepääs aknale Apps (Rakendused) ................................................................. 61
Külgriba "Charms bar" ................................................................................................... 63
Plõksamisfunktsioon ..................................................................................................... 66

Teised klaviatuuri otseteed ....................................................................................68
Ühenduse loomine traadita võrkudega ............................................................70

Wi-Fi ..................................................................................................................................... 70
Bluetooth ........................................................................................................................... 71
Lennurežiim ...................................................................................................................... 72

Ühendamine traadita võrkudesse .......................................................................73

Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine .............................. 73
Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine ................................................... 74

Sülearvuti välja lülitamine ......................................................................................75

Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi .......................................................................... 75

Windows® 8.1 lukustuskuva ..................................................................................76

Lukustuskuval toimige järgmiselt ............................................................................. 76
Lukustuskuva kohandamine ...................................................................................... 77

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

5

4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST)

Käivituseelne enesetest (POST) ............................................................................80

POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja tõrkeotsinguks ....................... 80

BIOS ................................................................................................................................80

BIOS-isse sisenemine ..................................................................................................... 80
BIOS-i sätted ..................................................................................................................... 81

Tõrkeotsing ..................................................................................................................91

Arvuti värskendamine ................................................................................................... 91
Arvuti lähtestamine ....................................................................................................... 92
Täpsemad suvandid ...................................................................................................... 93

5. peatükk. Sülearvuti täiustamine

Kõvaketta paigaldamine .........................................................................................96
Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine .........................................................105

Nipid ja KKK

Kasulikke nõuandeid ................................................................................................110
Riistvara KKK ................................................................................................................111
Tarkvara KKK ................................................................................................................114

Lisad

DVD-ROM-ajami informatsioon (ainult valitud mudelitel) .............................. 118
Blu-ray ROM-ajami teave (ainult valitud mudelitel) ........................................... 120
Sisemise modemi vastavus ......................................................................................... 120
Ülevaade ............................................................................................................................ 121
Võrguga ühilduvuse deklaratsioon .......................................................................... 121
Kõneväline seade ............................................................................................................ 121

background image

6

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus ................................................................ 123
FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta ........................................... 124
Declaration of Conformity (R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ)................................... 125
CE märgis ........................................................................................................................... 125
Traadita töökanal erinevatele domeenidele ......................................................... 126
Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid ............................................. 126
UL ohutusteave ............................................................................................................... 128
Elektriohutusnõuded .................................................................................................... 129
TV tüüneriga seotud teated ........................................................................................ 129
REACH ................................................................................................................................. 129
Macrovision Corporation'i tootekohane teatis .................................................... 129
Kuulmiskahjustuste vältimine .................................................................................... 129
Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) ....................................................... 130
Optilise kettaajami ohutusteave ............................................................................... 131
CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) .......................... 132
ENERGY STARiga ühilduv toode ................................................................................ 134
Euroopa Liidu ökokleebis ............................................................................................ 134
Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ........................ 135
ASUS taasringlus / Tootetagastus ............................................................................. 135

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

7