Помощ ASUS ROG G551JW

background image

Notebook PC

Електронно ръководство

Първо издание

Юли 2014

BG9399

background image

2

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Информация за авторските права

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат

размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други

езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е

съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО

ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ

ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ

ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА

ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ

ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са

регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за

идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ

ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ

ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ

ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО

НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

Ограничение на отговорността

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия,

при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви

дават право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на

недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение

на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор,

непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който

ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ

СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ

ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ

ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ

СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

Сервиз и поддръжка

Посетете страницата ни http://support.asus.com, която е преведена на много езици

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

3

Съдържание

За това ръководство...............................................................................................7

Символи, използвани в това ръководство .......................................................9
Икони .................................................................................................................................9
Типография ......................................................................................................................9

Предпазни мерки ....................................................................................................10

Използване на Вашия Notebook PC ......................................................................10
Грижа за Вашия Notebook PC ..................................................................................11
Правилно изхвърляне на продукта......................................................................12

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия Notebook PC ..................................................................14

Изглед отгоре .................................................................................................................14
Отдолу ................................................................................................................................19
Дясна страна ...................................................................................................................21
Лява страна......................................................................................................................23
Изглед отпред ................................................................................................................25

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Първи стъпки ............................................................................................................28

Зареждане на Вашия Notebook PC. ......................................................................28
Повдигнете, за да отворите панела на дисплея. ............................................30
Натиснете бутона за включване и изключване. .............................................30

Жестове за този сензорен екран и тъчпад...................................................31

Използване на жестове за сензорния панел ...................................................31
Използване на тъчпад жестове ..............................................................................35
Жестове с три пръста ..................................................................................................41

Използване на клавиатурата ..............................................................................42

Функционални клавиши ............................................................................................42
Windows

®

8.1 клавиши ................................................................................................43

Клавиши за мултимедийно управление ............................................................44
Цифрова клавиатура ...................................................................................................45

Използване на оптичното устройство ...........................................................46

background image

4

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Глава 3: Работа с Windows® 8.1

Стартиране за пръв път ........................................................................................50
Windows

®

потребителски интерфейс .............................................................51

Стартов екран .................................................................................................................51
Активни елементи ........................................................................................................52
Бутон Start (Старт) .........................................................................................................55
Персонализиране на екрана Start (Старт) .........................................................57

Работа с Windows

®

приложения ........................................................................58

Стартиране на приложения .....................................................................................58
Персонализиране на приложения .......................................................................58
Достъп до екрана All Apps ........................................................................................61
Charms bar (лентата Charms) ....................................................................................63
Функция Snap (Прилепване)....................................................................................66

Други клавишни комбинации ............................................................................68
Свързване към безжични мрежи ....................................................................70

Wi-Fi .....................................................................................................................................70
Bluetooth ..........................................................................................................................71
Airplane mode (Режим "Самолет") .........................................................................72

Свързване към кабелни мрежи ........................................................................73

Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP адрес/PPPoE

мрежова връзка ............................................................................................................73
Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес ......................74

Изключване на Вашия Notebook PC ................................................................75

Поставяне на Notebook PC в спящ режим .........................................................75

Заключен екран на Windows

®

8.1 .....................................................................76

Продължение от заключен екран .........................................................................76
Персонализиране на заключения екрана ........................................................77

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5

Глава 4: Тестове при включване на системата (POST)

Тестване на системата (POST) .............................................................................80

Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на

неизправности ...............................................................................................................80

BIOS ................................................................................................................................80

Достъп до BIOS ...............................................................................................................80
BIOS Settings (Настройки на BIOS) .........................................................................81

Отстраняване на неизправности .....................................................................91

Обновяване на Вашия компютър ..........................................................................91
Нулиране на Вашия компютър ...............................................................................92
Разширени опции .........................................................................................................93

Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC

Инсталиране на твърдия диск ...........................................................................96
Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул .............................105

Съвети и ЧЗВ

Полезни съвети за Вашия Notebook PC .........................................................110
ЧЗВ за хардуер ..........................................................................................................111
ЧЗВ за софтуер ..........................................................................................................114

Приложения

Информация за DVD-ROM устройството (при определени модели) ....118
Информация за Blu-ray ROM устройство (при определени модели) ....120
Съвместимост на вътрешния модем....................................................................120
Общ преглед ...................................................................................................................121
Декларация за съвместимостта на мрежата ....................................................121
Негласови устройства ...............................................................................................121
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК) .............123
Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване ...............124
Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и

телекомуникационно терминално оборудване .............................................125
CE маркировка ...............................................................................................................125
Безжични работни канали за различни райони ............................................126

background image

6

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Ограничени безжични честотни ленти във Франция ..................................126
Предупреждения на UL за безопасност .............................................................128
Изискване за електрическа безопасност ..........................................................129
Бележки относно ТВ тунери ...................................................................................129
REACH бележки ..............................................................................................................129
Декларация на Macrovision Corporation ............................................................129
Предотвратяване на слухови увреждания .......................................................129
Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за

литиево-йонни батерии) ...........................................................................................130
Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства ... 131
Информация за покритието ....................................................................................131
CTR 21 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) .................................132
Продукт, съвместим с ENERGY STAR .....................................................................134
Екомаркировка на Европейския Съюз ..............................................................134
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и

Декларация ....................................................................................................................135
ASUS рециклиране / Обратно приемане ...........................................................135

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

7

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и

софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в

следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните

компоненти на Вашия Notebook PC.

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Тази глава показва как да използвате различните части на

Вашия Notebook PC.

Глава 3: Работа с Windows

®

8.1

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows

®

8.1 на

Вашия Notebook PC.

Глава 4: Тестове при включване на системата (POST)

Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да

промените настройките на Вашия Notebook PC.

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC

Тази глава съдържа напътствия за смяна или надстройка на

частите на Вашия Notebook PC.

Съвети и ЧЗВ

Този раздел представя някои препоръчителни съвети, както и

ЧЗВ за хардуер и софтуер, с които можете да правите справка

за поддръжка и разрешаване на често срещани проблеми с

Вашия Notebook PC.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно

безопасността за Вашия Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

9

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство,

съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която

трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и

съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация,

която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате

определени задача и за да се предотврати повреда на данните и

компонентите на Вашия Notebook PC.

Икони

Иконите по-долу показват кое устройство се използва за извършване

на серии от задачи или процедури на Вашия Notebook PC.

= Използвайте сензорния панел.

= Използване на тъчпада.

= Използване на клавиатурата.

Типография

Получер = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат

избрани.

Курсив

= Показва раздели в това ръководство, с които можете да

направите справка.

background image

10

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC